Specjalizacje

Międzynarodowi Klienci

Zagraniczni Klienci wymagają międzynarodowych standardów. Dogłębna wiedza prowadzenia biznesu w Polsce połączona z międzynarodowym doświadczeniem i kontaktami są warunkami kluczowymi osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.

Wszyscy nasi menedżerowie, prawnicy i analitycy ukończyli studia na zagranicznych uczelniach wyższych, zarówno na kierunkach prawniczych jak i studiach MBA na renomowanych zagranicznych uczelniach oraz posiadają bogate doświadczenie menadżerskie i doradcze w czempionach narodowych, bankach, międzynarodowych korporacjach, w związku, z czym dysponujemy nie tylko merytorycznym przygotowaniem, ale także unikalne, interkulturalne kompetencje, które są tak niezbędne w relacjach z zagranicznym Klientem i dają gwarancję dostarczenia wysokiej jakości usług.

Wszystkie nasze działy funkcjonują w zespołach językowych, które w sposób interdyscyplinarny obsługują naszych Klientów. Dzięki takiej organizacji Klient ma dedykowanego menedżera jako osobę kontaktową, który przede wszystkim zna samego Klienta, jego kulturę i język.  Ponadto odpowiednio koordynuje on zespołem oraz integruje odpowiednich specjalistów, w taki sposób, aby zrealizować efektywnie dany projekt, gwarantując jednocześnie profesjonalność usługi.

W Kancelarii działają obecnie tzw. Language-Desks, które odzwierciedlają podział naszych najważniejszych klientów:

 • Spain Desk
 • French Desk
 • Italian Desk
 • Portugal Desk
 • German Desk
 • Dutch Desk
 • Polish Champions

Polish Champions

W ostatnich latach gospodarka Polski przeszła głębokie zmiany. To właśnie dobre wyniki polskich przedsiębiorstw w czasie trwania kryzysu spowodowały, że ich reputacja wzrosła za granicą i stały się one poważnymi graczami na rynkach międzynarodowych. Sektory przemysłu takie jak produkcja, IT, lotnictwo, produkty szybko zbywalne, czy sektor chemiczny osiągnęły dzisiaj rangę kluczowych oraz otwierają przy tym szansę ekspansji dla polskich przedsiębiorstw poprzez inwestycje typu greenfield, M&A, strategiczne joint-venture, jak również kooperacje umowne.

Podobnie jak w przypadku międzynarodowych inwestorów w Polsce, również polskie przedsiębiorstwa muszą liczyć się z różnymi wyzwaniami, które nieodłącznie wiążą się z ekspansją za granicę. W takich przypadkach nasze wieloletnie doświadczenie z firmami zagranicznymi pozwala nam efektywnie restrukturyzować i optymalizować polskie przedsiębiorstwa oraz towarzyszyć im przy różnego rodzaju projektach. Ponadto nasza znajomość branż a także bezpośredni kontakt z inwestorami typu private-equity to dodatkowe atuty dla naszych Klientów, którzy realizują duże przedsięwzięcia międzynarodowe.

Proponujemy Państwu między innymi następujące usługi:

 • Analiza oraz ocena lokalizacji inwestycji z uwzględnieniem aspektów prawnych i biznesowych;
 • Strategiczne analizy i audyty (360) przedsiębiorstw;
 • Opracowanie biznes planów oraz strategii wejścia;
 • Pozyskiwanie finansowania oraz inwestorów strategicznych;
 • Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego i transakcji;
 • Analiza rynków i studia wykonalności;
 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania;
 • Kompleksowe wsparcie w nabywaniu i zagospodarowaniu nieruchomości;
 • Wsparcie inwestorów w pozyskaniu środków finansowania przedsięwzięcia;
 • Bieżąca obsługa prawna, podatkowa, księgowa i kadrowo-płacowa;
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych i ksiąg rachunkowych;
 • Obsługa administracyjna w ramach usługi Shared Service.

Doing Business in Poland

Przy ekspansji na nowe rynki niezwykle istotne jest uzyskanie właściwego wsparcia na miejscu. W ramach praktyki Doing Business in Poland zespół specjalistów Kancelarii interdyscyplinarnie wspiera przedsiębiorstwa zagraniczne zamierzające rozpocząć swoją działalność na rynku polskim, a także zapewnia obsługę już w trakcie ich funkcjonowania w Polsce. Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestorów zagranicznych, zarówno z sektora produkcyjnego jak również usługowego, pozwala nam świadczyć usługi, które zapewnią powodzenie realizacji przedsięwzięcia.

Celem specjalistów z praktyki Doing Business in Poland jest zapewnienie wielopłaszczyznowego wsparcia, tak aby inwestor mógł się koncentrować wyłącznie na wdrażaniu oraz realizowaniu swoich biznesowych zamierzeń. W szczególności:

 • Analiza oraz ocena lokalizacji inwestycji z uwzględnieniem aspektów prawnych i biznesowych;
 • Opracowanie biznes planów oraz strategii wejścia na rynek polski;
 • Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego;
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Kompleksowe wsparcie w nabywaniu i zagospodarowaniu nieruchomości;
 • Wsparcie inwestorów w pozyskaniu środków finansowania przedsięwzięcia;
 • Bieżąca obsługa prawna, podatkowa, księgowa i kadrowo-płacowa;
 • Wsparcie w procesie rekrutacji pracowników;
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych i ksiąg rachunkowych;
 • Obsługa administracyjna w ramach usługi Shared Service.

Transaction Advisory Services

Proces transakcyjny łączy w sobie wiele zagadnień prawnych, podatkowych oraz finansowych. Mając na uwadze perspektywę klienta, efektywność i skuteczność transakcji, Kancelaria w ramach jednego zespołu, składającego się z doradców podatkowych, prawników oraz doradców transakcyjnych zapewnia niezbędną kompetencję, koncentrując swoje działania na wszystkich elementach określonej transakcji.

Działania zespołu Transaction Advisory Services Kancelarii nakierowane są w pierwszej kolejności na osiągnięcie zdefiniowanych założeń biznesowych. Wspierając naszych klientów staramy się wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie celem wykreowania jak najwyższej wartości dodanej. Zwracamy także uwagę na ryzyka i konsekwencje związane z realizacją poszczególnych etapów oraz proponujemy rozwiązania, które pozwalają na minimalizację ryzyk i jednoczesne osiągnięcie zdefiniowanych celów w zakresie całego projektu lub transakcji.

W ramach praktyki Transaction Advisory Services świadczymy interdyscyplinarną obsługę transakcji, w szczególności:

 • Kompleksowe i biznesowe podejście do transakcji;
 • Identyfikacja potencjalnych podmiotów do przejęcia w przypadku transakcji buy side oraz potencjalnych inwestorów, zainteresowanych zakupem w przypadku transakcji sell-side;
 • Prowadzenie rozmów oraz negocjacji na wszystkich etapach procesu;
 • Opracowywanie optymalnych koncepcji, gwarantujących prawno-podatkowe zabezpieczenie transakcji;
 • Optymalizacja struktury finansowej transakcji, z uwzględnieniem odpowiednich instrumentów finansowych;
 • Wsparcie i doradztwo w zakresie ustalania warunków transakcji oraz wyceny;
 • Wsparcie strony sprzedającej przed i w trakcie procesu sprzedaży w zarządzaniu relacjami z kupującymi;
 • Sporządzenie prawnego, podatkowego i finansowego raportu due diligence dotyczącego stanu spółki;
 • Koordynacja działań w procesie badania due diligence w przypadku transakcji sell side;
 • Przygotowanie umowy inwestycyjnej oraz pełnej dokumentacji, niezbędnej do zamknięcia transakcji.

Dotacje i Zachęty Inwestycyjne

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków finansowych w formie grantów i zwolnień podatkowych. Nasi eksperci oferują pomoc w pozyskaniu wsparcia finansowego na wszelakiego rodzaju przedsięwzięcia, poczynając od pozyskania dotacji, poprzez jej rozliczenie oraz na pomocy w prowadzeniu rozmów z instytucjami wdrażającymi odpowiednie programy.

Nasze kompetencje w zakresie doradztwa prawnego oraz M&A Corporate Finance pozwalają nam na pomoc firmom w całym procesie ubiegania się o wsparcie finansowe. Specjaliści wchodzący w skład Zespołu oferują kompleksowe usługi obejmujące współpracę z Klientem we wszystkich fazach prac nad projektem inwestycyjnym, wykorzystującym dotacje unijne:

 • Analiza rodzaju inwestycji, jej lokalizacji oraz wielkości podmiotu ubiegającego się o wsparcie, celem wypracowania najbardziej optymalnej koncepcji;
 • Analiza oraz ocena szans na pozyskanie finansowania;
 • Sporządzenie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz nadzór nad zgodnością formalną dokumentów z wytycznymi poszczególnych programów;
 • Prowadzenie negocjacji zapisów umowy o dofinansowanie;
 • Bieżące doradztwo związane z zarządzaniem projektem i rozliczaniem dotacji;
 • Prowadzenie bieżących konsultacji z właściwymi instytucjami.

Restrukturyzacja

Wsparcie w zakresie restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, jest jedną z głównych praktyk Kancelarii. Wspieramy Klientów w analizie oraz ocenie działalności operacyjnej, przygotowaniu rekomendacji zmian oraz we wdrożeniu strategii, która pozwoli na zwiększenie rentowności operacyjnej i zrealizowanie planów restrukturyzacyjnych.

Zespół Kancelarii dysponuje doświadczonym zespołem doradztwa podatkowego i prawnego, zespołem doradztwa inwestycyjnego oraz zespołem księgowych, a ponadto współpracuje z wieloma inwestorami zagranicznymi, co pozwala nam świadczyć znacznie szerszy zakres usług i oferować indywidualne rozwiązania z zakresu restrukturyzacji, w szczególności z zakresu połączeń i przejęć spółek, podziałów spółek, zbywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części oraz konwersji wierzytelności na akcje i udziały.

Zespół praktyki restrukturyzacji oferuje między innymi następujące usługi:

 • Analiza sytuacji finansowej, operacyjnej oraz biznesowej przedsiębiorstwa;
 • Weryfikacja oraz ocena pozycji przedsiębiorstwa na funkcjonującym rynku;
 • Opracowanie planu restrukturyzacji, który uwzględnia zarówno krótkoterminową poprawę przepływów pieniężnych, jak i długoterminowe odzyskanie rentowności;
 • Doradztwo przy zmianie struktury przedsiębiorstwa;
 • Nadzór nad zarządzaniem przepływami pieniężnymi podczas restrukturyzacji;
 • Wsparcie w przypadku potrzeby odzyskiwania należności handlowych.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W ramach interdyscyplinarnej praktyki PPP zapewniamy kompleksowe wsparcie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji realizowanych w zarówno modelu partnerstwa publiczno–prywatnego, jak i koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie w złożonych, wielowątkowych projektach, gdzie aspekty prawne, finansowe i podatkowe przedsiębiorstwa są jednym z wielu realizowanych elementów, jak i w zadaniach wyłącznie poświęconych wybranym obszarom, w których kluczowy jest wysoki poziom wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny, jak i praktyczna znajomość procedur, połączona z szybkością działania i elastycznym podejściem.

Proponujemy profesjonalne doradztwo zarówno dla strony publicznej, jak i partnerów prywatnych. W szczególności:

 • Opracowanie całościowej struktury prawnej przedsięwzięć, uwzględniając specyfikę sektorową danej transakcji;
 • Wsparcie przy dokonaniu analizy alokacji ryzyka danego przedsięwzięcia oraz wstępnej alokacji ryzyka na partnerów;
 • Szczegółowa analiza pod kątem rzeczywistej możliwości zarządzania i wypracowania rozwiązań pozwalających na precyzyjne alokowanie czynników ryzyka;
 • Niezbędne analizy prawne, finansowe i biznesowe oraz wskazanie najbardziej korzystnych sposobów realizacji projektu oraz sposobu wyboru inwestora, w tym zasady tworzenia spółek publiczno-prywatnych;
 • Wsparcie przy pozyskaniu finansowania dla projektów PPP obejmujących środki pomocowe z funduszy unijnych;
 • Opracowanie dokumentacji wymaganej dla przeprowadzenia procedury przetargowej zarówno po stronie partnera publicznego, jak i prywatnego;
 • Doradztwo na wszystkich etapach wdrażania projektu prowadzonego w trybie PPP, w tym reprezentacja i wsparcie w negocjacjach podczas dialogu konkurencyjnego;
 • Sporządzanie i negocjacja umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym i umowy koncesji;
 • Nadzór nad realizacją projektu pod względem prawnym i finansowym.

Sektory

Energetyka & Infrastruktura

Praktykę Energetyka i Infrastruktura tworzą eksperci, posiadający doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną zdobytą na stanowiskach eksperckich jak i menadżerskich w największych Spółkach energetycznych w Polsce, w ramach realizacji największych projektów energetycznych.

Zakres naszego doradztwa obejmuje pełne spektrum zagadnień – począwszy od fazy planowania inwestycji lub transakcji, poprzez strukturyzowanie realizacji projektu oraz jego finansowania, aż do pełnej implementacji projektu – Zespół Kancelarii wspiera inwestorów w pełnym zakresie przedsięwzięcia.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, wiedzy oraz współpracy z uznanymi ekspertami oraz instytucjami naukowymi Zespół Kancelarii gwarantuje także wsparcie we wszystkich aspektach technicznych i środowiskowych.

Dzięki posiadanym kontaktom, elastyczności i zdolnościom negocjacyjnym członkowie naszego zespołu z powodzeniem pozyskują przychylność i wsparcie organów jednostek samorządu terytorialnego, niezbędne dla realizacji tego przedsięwzięć.

Dla podmiotów działających w sektorze energetyka i infrastruktura oferujemy w szczególności następujące usługi:

 • Ciągły i szczegółowy monitoring realizowanych projektów i developerów;
 • Identyfikacja oraz analiza lokalizacji oraz projektów;
 • Bieżący monitoring proponowanych zmian prawnych;
 • Analiza opłacalności projektów;
 • Audyty energetyczne istniejących zakładów i wsparcie w zakresie optymalizacji energetycznej;
 • Opracowanie i modelowanie, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, struktury transakcji;
 • Wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania projektów inwestycyjnych (finansowanie dłużne, dotacje unijne, inwestorzy finansowi);
 • Doradztwo w zakresie realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
 • Kompleksowe wsparcie prawne w realizacji inwestycji nowych i modernizacyjnych;
 • Doradztwo w zakresie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz negocjacje z instytucjami publicznymi;
 • Wsparcie prawne przy projektowaniu, negocjowaniu oraz implementacji umów dotyczących sprzedaży, przesyłu, dystrybucji paliw lub energii, umów o przyłączenie do sieci;
 • Kompleksowy nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych.

Nieruchomości

Praktyka Real Estate Kancelarii tworzona jest przez zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów i managerów, dysponujących bogatą wiedzą merytoryczną wspartą wieloletnimi doświadczeniami praktycznymi, nabytymi podczas realizacji szerokiej gamy projektów, związanych z branżą nieruchomości.

Nasz zespół Real Estate zapewnia usługi doradcze na najwyższym poziomie profesjonalizmu świadczone przez najlepszych specjalistów z dziedziny nieruchomości, bazując na szerokich doświadczeniach, zebranych zarówno podczas transakcji i zadań związanych wyłącznie z nieruchomościami jak i realizacji wielu multidyscyplinarnych projektów, takich jak: inwestycje infrastrukturalne, realizacja i przygotowanie inwestycji w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, kompleksowe umowy inwestycyjne, inwestycje budowlane, energetyka odnawialna czy transakcje typu M&A.

Nasze doradztwo obejmuje wszelkie zagadnienia prawne, podatkowe, finansowe i transakcyjne, związane z rynkiem nieruchomości, w tym w szczególności:

 • Opracowanie i modelowanie, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, struktury transakcji dotyczących nieruchomości, dokonując oceny ryzyka;
 • Wsparcie klientów na wszystkich etapach prac, związanych z pozyskaniem finansowania na realizację transakcji;
 • Doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy oraz doradzamy na etapie ich realizacji;
 • Doradztwo w zakresie komercjalizacji nieruchomości;
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz;
 • Doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych;
 • Doradztwo we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości;
 • Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami i komercyjnego ich wykorzystania;
 • Wsparcie i reprezentacja klientów we wszystkich procesach i działaniach, związanych z uzyskaniem koniecznych pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych;
 • Obsługa prawna i organizacyjna w procesie nabywania nieruchomości od podmiotów publicznych w tym inwestycji, związanych z uzyskaniem zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej;
 • Reprezentacja klientów na każdym etapie postępowań przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej dotyczących nieruchomości, oraz procesu inwestycyjnego.

Ochrona Zdrowia

Dynamika rozwoju inwestycji w branży medycznej utrzymuje się na wysokim poziomie. Polski rynek medyczny jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Liczne transakcje, które miały miejsce w ostatnich latach tym bardziej miały wpływ na wzrost zainteresowania wśród inwestorów, którzy stale poszukują różnych wyzwań oraz sposobów ekspansji i rozwoju swojej działalności.

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi dla klientów z sektora medycznego. Nasz zespół posiada duże doświadczenie w zakresie dokonywania przekształceń i wycen przedsiębiorstw, dzięki temu zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania i optymalizacji działalności jednostek służby zdrowia.

Wdrażamy też programy naprawcze i restrukturyzacyjne, z których często korzystają placówki publiczne. Dla inwestorów zagranicznych świadczymy usługi wsparcia w transakcjach M&A obejmujące m.in. przygotowanie do transakcji, analizy finansowe, negocjacje czy pozyskanie finansowania. Ściśle dopasowujemy zakres usług do potrzeb naszych klientów.

Nasi specjaliści branżowi zapewniają kompleksowe doradztwo dla podmiotów z sektora medycznego, w szczególności:

 • Opracowanie i modelowanie, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, struktury transakcji;
 • Wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania projektów inwestycyjnych (finansowanie dłużne, dotacje unijne, inwestorzy finansowi);
 • Doradztwo w zakresie realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
 • Kompleksowe wsparcie prawne w realizacji inwestycji nowych i modernizacyjnych;
 • Kompleksowy nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych;
 • Wsparcie przy opracowywaniu i wdrażaniu programów naprawczych i restrukturyzacyjnych;
 • Kompleksowe wsparcie przy przekształceniach prawnych;
 • Wsparcie w organizowaniu oraz przeprowadzaniu przetargów;
 • Przeprowadzanie audytów i analiz finansowych;
 • Strukturyzacja, optymalizacja modeli i procesów biznesowych oraz bieżące doradztwo operacyjne;
 • Sporządzanie wycen przedsiębiorstw;
 • Bieżące doradztwo prawne i podatkowe.

Sektor Publiczny

Zadania sektora publicznego w Polsce wyznaczone regulacją ustaw systemowych charakteryzują się znacznym skomplikowaniem i koniecznością podejmowania długofalowych działań.

Niestety konieczność prowadzenia projektów wedle określonych procedur powoduje, że nadal wiele obszarów polskiej administracji charakteryzuje się nieefektywnością oraz nieterminowością. Dlatego tak ważne staje się usprawnienie zarządzania poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w sposobie zarządzania wewnętrznymi procedurami operacyjnymi, finansami mających na celu poprawienie efektywności i podniesienia zaufania społecznego do władzy administracyjnej.

Jednostki sektora publicznego zgodnie z wymogami unijnymi angażują się w nowoczesne, wielowątkowe projekty, w których często potrzebują wsparcia.

Kancelaria oferuje klientom z sektora publicznego szereg usług dopasowanych do ich potrzeb i wymagań. Nasz multidyscyplinarny zespół specjalistów ma doświadczenie we wdrażaniu programów naprawczych i restrukturyzacyjnych m.in. dla placówek służby zdrowia. Opracowujemy biznes plany, które zapewniają poprawę efektywności organizacji. Mamy za sobą wiele przeprowadzonych z sukcesem prywatyzacji. Organizacjom publicznym proponujemy również konsultacje ekonomiczne i prawne, które ułatwią prowadzenie działalności.

Dla podmiotów działających w sektorze publicznym oferujemy następujące usługi:

 • Doradztwo przy realizacji projektów partnerstwa publiczno–prywatnego;
 • Wsparcie przy opracowywaniu i wdrażaniu programów naprawczych i restrukturyzacyjnych;
 • Kompleksowa obsługa w zakresie realizacji procesów prywatyzacyjnych;
 • Identyfikacja oraz weryfikacja optymalnych metod finansowania projektów;
 • Wsparcie w organizowaniu oraz przeprowadzaniu przetargów, wraz z przygotowaniem kompletu niezbędnej negocjacji;
 • Przeprowadzanie audytów i analiz finansowych;
 • Sporządzanie wycen przedsiębiorstw i instytucji publicznych;
 • Bieżące doradztwo prawne i podatkowe;
 • Przygotowanie dokumentacji i procedur w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Finanse & Ubezpieczenia

Rynek finansowy i rynek ubezpieczeń charakteryzują się znaczącym potencjałem rozwojowym i istotnym zaangażowaniem po stronie inwestorów zagranicznych. Dynamiczny wzrost w ciągu ostatnich 10 lat odnotował szczególnie rynek ubezpieczeń – wzrosła liczba towarzystw oraz poszerzył się zakres oferowanych produktów.

Przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym i ubezpieczeniowym powinny zwracać szczególną uwagę na prawne uwarunkowania prowadzenia działalności.

Kompetencje zespołu Kancelarii pozwalają świadczyć na rzecz firm z sektora finansowego oraz ubezpieczeniowego unikalne usługi doradztwa podatkowego, prawnego czy też transakcyjnego. Oferujemy m.in. kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe w podstawowej działalności operacyjnej firmy. Prowadzimy również audyty oceniające stopień zgodności działalności firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Warunki współpracy są zawsze optymalnie dostosowywane do wymagań Klientów.

Zakres naszych kompetencji obejmuje m.in.:

 • AML – opracowanie procedur oraz bieżąca realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • Dostosowanie regulacji wewnętrznych do wymogów dyrektyw MiFID, EMIR, etc;
 • Właściwe wypełnianie obowiązków w obszarze zarządzania ryzykiem;
 • Doradztwo w zakresie wyliczania wymogów kapitałowych;
 • Opracowywanie indywidualnych modeli szacowania kapitałów wewnętrznych celem optymalizacji wymogów kapitałowych;
 • Reprezentacja podmiotów przed polskim oraz zagranicznymi organami nadzoru – w tym korespondencja urzędowa / obowiązki sprawozdawcze;
 • Compliance – bieżące usługi doradcze w zakresie zgodności regulacyjnej instytucji finansowych takich jak domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz banki;
 • Przeprowadzanie okresowych audytów wewnętrznych oraz audytów typu ad hoc.;
 • Audyt i doradztwo w zakresie sprawozdawczości i rachunkowości;
 • Kompleksowa obsługa transakcji kapitałowych, identyfikacja partnerów, modelowanie transakcji;
 • Wsparcie przy projektach restrukturyzacyjnych (analiza, plan reorganizacji jednostki, działania wobec kontrahentów, ocena ryzyk).

IT & Telekomunikacja

Branża telekomunikacyjna i IT w Polsce dynamicznie się rozwija silnie bazując na nowych technologiach. Rozwój technologii teleinformacyjnych zmusza przedsiębiorstwa działające w branży do nieustających przemian i wypracowania elastycznej struktury organizacyjnej. Szybkie upowszechnianie się usług operatorów telekomunikacyjnych nie tylko umożliwia firmom ciągłego ciągły rozwoju, ale też powoduje konieczność optymalizacji przedsiębiorstwa, w taki sposób, aby mogły się one koncentrować na głównym przedmiocie swojej działalności.

Zespół Kancelarii doskonale rozumie specyfikę branży IT i telekomunikacji. Zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę umożliwiającą elastyczne prowadzenie działalności w ramach outsourcingu niektórych procesów biznesowych. Oferujemy także bieżące doradztwo podatkowe i prawne, a także prowadzenie księgowości. Nasi eksperci mają również doświadczenie w reorganizacji prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla podmiotów z sektora IT i telekomunikacji świadczymy między innymi następujące usługi:

 • Analiza rynku oraz wsparcie w projektach związanych z wejściem na rynek polski;
 • Poprawa efektywności organizacyjnej i optymalizacja procesów;
 • Wsparcie w projektach fuzji i przejęć;
 • Bieżące doradztwo księgowe i kadrowo płacowe;
 • Doradztwo w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);
 • Audyty i raporty dla kadry zarządzającej w obszarze rachunkowości;
 • Bieżące doradztwo operacyjne (poprawa efektywności, reorganizacja procesów biznesowych, restrukturyzacja operacyjna, optymalizacja kosztów);
 • Przygotowanie i negocjowanie umów dostawy, wdrożenia i serwisowania systemów informatycznych;
 • Przygotowanie i opiniowanie umów licencyjnych i przenoszących prawa autorskie do programów komputerowych;
 • Doradztwo w zakresie wykorzystania oprogramowania w projektach z dziedziny IT;
 • Reprezentacja klientów na każdym etapie postępowań przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej;
 • Doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych;
 • Doradztwo podatkowe w zakresie technologii informatycznych.

Produkcja

Polska jest jednym z najbardziej konkurencyjnych krajów w branży produkcyjnej na świecie a w ciągu najbliższych lat konkurencyjność polskiego sektora produkcyjnego ma nadal rosnąć, co stwarza dalsze szanse dla inwestorów.

Zespół ekspertów Kancelarii posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestorów działających w sektorze produkcyjnym. Jesteśmy świadomi, z jakimi wyzwaniami muszą radzić sobie przedsiębiorcy oraz jak będzie kształtować się rynek w przyszłości. Zrealizowaliśmy już wiele różnorodnych projektów w obszarze produkcji, więc wiemy, na co zwracać szczególna uwagę. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę zarówno z zakresu transakcji fuzji i przejęć, inwestycji bezpośrednich, jak i bieżącej obsługi prawnej i podatkowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze producentów z całego świata.

Dla przedsiębiorstw działających w sektorze produkcyjnym oferujemy następujące usługi:

 • Kompleksowe wsparcie w procesie planowania i budowy zakładów produkcyjnych;
 • Analiza rynku;
 • Opracowanie struktury transakcji, z uwzględnieniem aspektów podatkowych i finansowych oraz oceną ryzyka;
 • Dokładne planowanie, ustalenie terminów i weryfikacja założeń inwestycji;
 • Przygotowanie procesu i etapów zabudowy nieruchomości;
 • Ocena bezpośrednich kosztów inwestycyjnych oraz kosztów następczych inwestycji;
 • Wsparcie klientów na wszystkich etapach prac, związanych z pozyskaniem finansowania na realizację transakcji, opracowanie biznes planów wraz z pozostałą dokumentacją;
 • Wsparcie i prowadzenie transakcji kupna gruntów i nieruchomości zabudowanych;
 • Organizacja przetargów dla architektów / wykonawców generalnych;
 • Przejęcie zarządzania procesem pozyskania zezwoleń budowlanych;
 • Sporządzenie dokumentacji oraz założeń ekonomicznych i technicznych;
 • Bieżące wsparcie prawne, podatkowe, księgowe i kadrowo-płacowe;
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych i ksiąg rachunkowych;
 • Przygotowywanie raportów dla członków Rady Nadzorczej;
 • Wsparcie w procesie rekrutacji pracowników i w uzyskaniu zezwoleń na pracę w przypadkach zatrudniania pracowników spoza terytorium Unii Europejskiej;
 • Wsparcie merytoryczne w kontaktach ze związkami zawodowymi i w zakresie bieżącej interpretacji przepisów prawnych;
 • Kompleksowe doradztwo przy projektach restrukturyzacyjnych;
 • Doradztwo operacyjne w zakresie podniesienia efektywności produkcji i przedsiębiorstwa.

Sektor Handlowy

Branża retail w Polsce, mimo dużej konkurencyjności, jest w dobrej kondycji i unowocześnia się dzięki wdrażaniu nowych technologii. Dynamicznie rośnie sprzedaż w sieci i coraz więcej detalistów poszerza swoje kanały dystrybucji o e-commerce. Widoczne są również tendencje do inwestowania w podnoszenie kwalifikacji personelu. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na tak wymagającym rynku potrzebują odpowiedniego wsparcia i opieki wykwalifikowanych ekspertów.

Zespół Kancelarii oferuje przedsiębiorcom z sektora handlowego bieżącą obsługę w zakresie doradztwa prawnego, księgowego i podatkowego. Nasze doświadczenie w obsłudze klientów z tego sektora pozwala nam świadczyć usługi dopasowane do potrzeb i skali działalności klienta. Z naszych usług korzystają zarówno duże, jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Dzięki naszej obsłudze detaliści mogą w pełni skoncentrować się na swojej działalności biznesowej.

Dla podmiotów działających w sektorze handlowym oferujemy przede wszystkim następujące usługi:

 • Bieżące doradztwo księgowe i kadrowo płacowe;
 • Doradztwo w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi      Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);
 • Audyty i raporty dla kadry zarządzającej w obszarze rachunkowości;
 • Bieżące doradztwo operacyjne (poprawa efektywności, reorganizacja procesów biznesowych, restrukturyzacja operacyjna, optymalizacja kosztów);
 • Doradztwo przy wycenie, określaniu i budowaniu wartości spółek;
 • Kompleksowe wsparcie przy transakcjach fuzji i przejęć;
 • Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa pracy i prawa umów;
 • Reprezentacja klienta przez doradcę podatkowego lub radcę prawnego w kontaktach z organami podatkowymi czy innymi administracji publicznej w Polsce;
 • Optymalizowanie bieżącej i inwestycyjnej działalności klienta pod względem podatkowym i prawnym;
 • Kompleksowe wsparcie specjalistów nad procesami zatrudniania, trwania stosunku pracy, pozwalające na optymalizację działań między wewnętrznymi działami HR a podmiotem realizującym naliczanie płac i administrację kadrową;
 • Wsparcie i doradztwo przy implementacji systemów wynagrodzeń z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań dla pracodawców i pracowników w obowiązującym systemie prawnym;
 • Reprezentacja klientów na każdym etapie postępowań sądowym i administracyjnych.

Usługi & BPO

Sektor usług jest główną siłą napędową polskiej gospodarki. W ramach sektora usług dynamicznie rozwija się rynek outsourcingu procesów biznesowych, który stale poszerza się. Dzięki outsourcingu wielu procesów biznesowych przedsiębiorstwa mogą skupić się na podstawowej działalności, a obsługę konieczną do ich funkcjonowania zlecają profesjonalistom.

Zespół Kancelarii posiada kompetencje umożliwiające obsługę przedsiębiorstw z branży usługowej, w tym BPO. Świadczymy profesjonalne usługi bieżącej obsługi prawnej, księgowej czy podatkowej. Przeprowadzamy analizy, których celem jest poprawa efektywności czy też zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Oferujemy również kompleksowe doradztwo prawne między innymi w zakresie prawa pracy. Korzystanie z naszych usług podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw i daje możliwość poprawy wyników.

Nasze doradztwo obejmuje wszelkie zagadnienia prawne, podatkowe, finansowe i transakcyjne, związane z sektorem usług i BPO, w tym w szczególności:

 • Bieżąca obsługa księgowa i kadrowa płacowa w zgodności z lokalnymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi;
 • Zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie porównania rozwiązań lokalnych prawnych względem rozwiązań kraju pochodzenia Klienta;
 • Kompleksowe opracowanie systemu raportowania wewnętrznego;
 • Usługi związane z zaawansowaną analizą finansową działalności;
 • Możliwość współpracy w obszarze obsługi księgowej na zasadzie co-sourcingu;
 • Bieżący monitoring poprawności rozliczeń podatkowych;
 • Bieżąca konsultacja istniejących oraz planowanych przedsięwzięć po kątem optymalnej struktury prawno-podatkowej;
 • Kompleksowe wsparcie specjalistów nad procesami zatrudniania, trwania stosunku pracy pozwalające na optymalizację działań między wewnętrznymi działami HR a podmiotem realizującym naliczanie płac i administrację kadrową;
 • Wsparcie i doradztwo przy implementacji systemów wynagrodzeń z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań dla pracodawców i pracowników w obowiązującym systemie prawnym;
 • Wsparcie merytoryczne w kontaktach ze związkami zawodowymi oraz w zakresie bieżącej interpretacji przepisów;
 • Reprezentacja klientów na każdym etapie postępowań przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Modelowanie Finansowe

Nasze doradztwo transakcyjne ma na celu wspierać procesy decyzyjne firm w celu maksymalizowania ich wartości oraz zapewnienia stabilnych podstaw dla długookresowego rozwoju. W tym obszarze wykonujemy czynności zmierzające do potwierdzenia słuszności wybranej koncepcji rozwojowej, jej ewentualnej modyfikacji lub zaproponowania alternatywnych sposobów osiągnięcia celu. Szczególną atencję przykładamy do modelowania finansowego.

Rdzeniem każdego projektu inwestycyjnego jest opracowanie modelu finansowego, którego nadrzędnym celem jest potwierdzenie zasadności planowanego przedsięwzięcia. Krytycznym aspektem całego planu finansowego jest profesjonalna symulacja wielowariantowych przepływów pieniężnych w ujęciu scenariuszowym.

Zespół Kancelarii doradztwo inwestycyjne, opracowując modele finansowe zawsze w ścisłej współpracy z Klientem. Nasi doradcy dysponują nie tylko odpowiednią wiedzą z obszaru finansów czy rachunkowości, ale także znajomością branż, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpowiednio ocenić czynniki kształtujące przedsięwzięcie naszego Klienta.

W ramach modelowania finansowego świadczymy następujące usługi:

 • Weryfikacja modeli finansowych oraz opracowywanie optymalnej struktury finansowania;
 • Opracowanie biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • Sporządzanie studium wykonalności;
 • Analiza opłacalności projektów;
 • Analiza i ocena rozwiązań alternatywnych oraz modelowanie finansowe z uwzględnieniem niekonwencjonalnych źródeł;
 • Wsparcie w przeprowadzaniu programów restrukturyzacyjnych;
 • Analizy due-diligence oraz wyceny przedsiębiorstw.

Finansowanie Kapitałowe

Finansowanie kapitałowe jest niezwykle ważnym elementem finansów przedsiębiorstw zarówno w fazie początkowej jak i późniejszej fazie wzrostu. Pozyskując finansowanie kapitałowe przedsiębiorca odnosi korzyści nie tylko finansowe, ale także merytoryczne – poprzez dopływ nowej wiedzy czy też weryfikację modelu zarządzania spółką.

W związku ze złożonością procesu, pozyskanie finansowania kapitałowego musi być prowadzone w sposób w pełni skorelowany z bieżącą działalnością i planami rozwojowymi przedsiębiorstwa. Ponieważ od wielu lat współpracujemy z inwestorami oraz funduszami, potrafimy w odpowiedni sposób przedstawić projekt, tak aby efektywnie pozyskać finansowanie kapitałowe.

Prócz niezbędnych relacji pomiędzy dostawcą kapitału a firmą poszukującą inwestora, w procesie pozyskiwania kapitału niezwykle istotne jest profesjonalne przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentów.

W ramach naszej praktyki świadczymy następujące usługi:

 • Weryfikacja modeli finansowych oraz opracowywanie optymalnych struktur finansowania;
 • Opracowanie biznes planów, prognozowanie wyników finansowych i operacyjnych projektów oraz inwestycji;
 • Nawiązanie kontaktu z inwestorami oraz funduszami (lokalnymi i międzynarodowymi);
 • Opracowanie memorandum informacyjnego oraz pozostałej dokumentacji, niezbędnej do realizacji projektu, w zależności od źródła pozyskania kapitału;
 • Prowadzenie rozmów i negocjacji z partnerami finansowymi;
 • Kompleksowy nadzór nad wszystkimi fazami projektu;
 • Opracowywanie strategii wyjścia inwestora.

Finansowanie Dłużne

Finansowanie dłużne, czyli wykorzystanie obcych źródeł finansowania, to standardowy sposób na realizację zamierzeń inwestycyjnych czy też zwiększenie potencjału sprzedażowego i rozwoju firmy przy wykorzystaniu dźwigni finansowej.

Znając doskonale polski rynek bankowy pomagamy w znalezieniu optymalnego partnera, który będzie dostawcą kapitału. Znamy standardy dokumentacyjne i na bieżąco śledzimy podejście większości banków do finansowania przedsiębiorstw, co znacznie skraca proces pozyskania finansowania.

Zespół Kancelarii zrealizował wiele projektów inwestycyjnych (w tym finansowania na poziomie ponad 1 mld PLN) zarówno dla podmiotów zagranicznych jak i polskich, podczas których z sukcesem udało się pozyskać finansowanie dłużne na przedsięwzięcia naszych Klientów.

W ramach naszej praktyki proponujemy Państwu następujące usługi:

 • Opracowanie struktury zapotrzebowania na kapitał (obrotowy i inwestycyjny);
 • Przygotowanie biznes planu, prognozowanie wyników finansowych i operacyjnych projektów oraz inwestycji (w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych);
 • Opracowanie modelu finansowania w oparciu o różne scenariusze w zależności od okresu kredytowania i posiadanych zabezpieczeń;
 • Identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania oraz wstępna ocena możliwości pozyskania finansowania;
 • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, zgodnie z wymogami danej instytucji finansowej
 • Bieżące doradztwo na każdym etapie realizacji projektu;
 • Weryfikacja warunków i umów kredytowych, pomoc przy spełnieniu warunków dodatkowych;
 • Prowadzenie negocjacji z instytucjami finansowymi oraz wsparcie przy podpisaniu umów.

MBO/MBI/LBO

Wykup menedżerski to transakcja nabycia (akcji, udziałów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) od dotychczasowych właścicieli. Transakcja dokonywana jest przez menedżerów zarządzających daną firmą (MBO – Management Buy Out) lub przez menedżerów spoza przedsiębiorstwa (MBI – Management Buy In). Jeśli brakuje odpowiednich środków finansowych na przeprowadzenie transakcji konieczne jest skorzystanie ze środków zewnętrznych w postaci kredytu bankowego lub wsparcia partnera kapitałowego (np.: fundusz Private Equity, inwestor finansowy).  W przypadku transakcji wykupu charakteryzującej się wysokim poziomem finansowania zewnętrznego mamy do czynienia z wykupem lewarowanym (LBO – Leveraged Buy Out).

W zależności od typu transakcji Kancelaria opracowuje odpowiednią strukturę zaangażowania dotychczasowego zarządu (MBO) oraz strategicznych inwestorów finansowych. Na każdym etapie transakcji, aż do momentu jej finalizacji, zapewniamy odpowiednie przygotowanie w następujących obszarach:

 • Weryfikacja i ocena relacji wewnątrz grupy menedżerskiej;
 • Przygotowanie koncepcji transakcji oraz wskazanie najbardziej optymalnego rozwiązania;
 • Opracowanie biznes planów, prognozowanie wyników finansowych i operacyjnych projektów oraz inwestycji;
 • Przygotowanie strategii działania i projekcji finansowych w okresie wykupu;
 • Analiza przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji;
 • Badanie due diligence, wyznaczenie wartości spółki;
 • Uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy stronami;
 • Kompleksowe przygotowanie procesu z uwzględnieniem określonych etapów oraz rezultatów pośrednich;
 • Opracowanie optymalnej struktury podatkowej transakcji;
 • Pozyskanie finansowania zewnętrznego, wraz z opracowaniem odpowiednich modeli finansowych (o ile jest to konieczne).

Procesy Sell-Side

Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości lub tylko jego części od samego początku wymaga przygotowania i strukturyzacji. Jednocześnie niezbędne jest takie przedstawienie podmiotu, aby trafiał on do odpowiedniej grupy odbiorców.

Z sukcesem zrealizowaliśmy wiele transakcji sprzedaży przedsiębiorstw, wpierając naszych Klientów od samego początku procesu aż do podpisania umowy inwestycyjnej. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w branży M&A w Polsce jesteśmy także pożądanym partnerem dużych, międzynarodowych podmiotów M&A, którzy na zlecenie swoich mocodawców poszukują przedsiębiorstw w regionie. Zaufanie, więź z klientem i dokładna znajomość rynku wyróżniają naszą firmę w działaniach we współpracy z innymi przedsiębiorstwami z branży M&A.

Każda transakcja jest poprzedzona analizą i warsztatem z klientem, co do sposobu jej strukturyzowania, strategii przeprowadzenia lub typów i kręgu inwestorów, z którymi nawiązywany jest kontakt.

W ramach procesu sprzedaży proponujemy następujące działania:

 • Analiza oraz zdefiniowanie optymalnej struktury transakcji;
 • Opracowanie procesu z uwzględnieniem określonych etapów oraz rezultatów pośrednich;
 • Identyfikacja i nawiązanie kontaktu z potencjalnymi nabywcami, z wykorzystaniem kontaktów międzynarodowych w ramach sieci M&A Worldwide oraz odpowiednich narzędzi komunikacji;
 • Opracowanie memorandum informacyjnego;
 • Prowadzenie wstępnych negocjacji i przygotowanie long/short list podmiotów;
 • Przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej podmiotu (tzw. vendor due diligence);
 • Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa;
 • Udział w badaniach due-diligence i eksponowanie wartości;
 • Opracowanie strategii i metod negocjacyjnych;
 • Wsparcie negocjacji zakończonych przygotowaniem oraz podpisaniem Term Sheet;
 • Przygotowanie umów inwestycyjnych.

Procesy Buy -Side

Wśród wielu aspektów, związanych z procesem akwizycji, istotne jest pokonanie rynkowej nieprzejrzystości oraz stworzenie określonego profilu przedsiębiorstwa. Duże znaczenie dla późniejszej pozycji negocjacyjnej ma również sposób działania i nawiązania kontaktu.

Zespół Kancelarii zapewnia wsparcie podczas całego procesu zakupu, począwszy od utworzenia strategicznej struktury i identyfikacji potencjalnych przedsiębiorstw docelowych, poprzez odpowiedni nadzór nad procesem, kończąc na finalizacji zakupu.

Dzięki wieloletniej pracy przy projektach sprzedaży potrafimy skutecznie negocjować z właścicielami przedsiębiorstw, rozumiemy ich podejście oraz perspektywę. Zawsze staramy się dobierać przedsiębiorstwa pod kątem celów strategicznych nabywcy oraz możliwych efektów synergii.

Nasze usługi w procesie zakupu obejmują następujące działania:

 • Analiza oraz zdefiniowanie optymalnej struktury transakcji;
 • Opracowanie procesu z uwzględnieniem określonych etapów oraz rezultatów pośrednich;
 • Identyfikacja i nawiązanie kontaktu z potencjalnymi podmiotami do przejęcia;
 • Prowadzenie wstępnych negocjacji i przygotowanie long/short list podmiotów;
 • Oszacowanie wartości potencjalnych podmiotów do przejęcia;
 • Przeprowadzenie badania Due Diligence w zakresie aspektów prawnych, podatkowych i finansowych oraz identyfikacja potencjalnych ryzyk;
 • Opracowanie ostatecznej struktury oraz optymalizacja transakcji;
 • Opracowanie strategii i metod negocjacyjnych;
 • Wsparcie podczas negocjacji zakończonych przygotowaniem oraz podpisaniem Term Sheet;
 • Przygotowanie umów inwestycyjnych.

Doradztwo Strategiczne

Dostęp do nowych rynków lub poszerzenie współpracy z istniejącymi Klientami, koszty relokacji lub outsourcing procesów, kupno obiektów lub przedsiębiorstw – to jedynie część elementów, które są niezbędne do rozważenia przy podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych. Strategiczna koncepcja odgrywa przy tym bardzo ważną rolę, ponieważ przy zakupie przedsiębiorstwa, planowania inwestycji czy ekspansji wymagane jest rozpoznanie obcego rynku i odpowiednie przygotowanie się do procesu.

Doradcy Kancelarii dokonują wielowymiarowych analiz, dzięki którym przygotowują dla naszych Klientów odpowiednie plany i wytyczne, niezbędne dla realizacji ich przedsięwzięć oraz rozwoju.

W ramach doradztwa strategicznego proponujemy naszym Klientom następujące usługi:

 • Warsztaty dotyczące inwestycji bezpośrednich w Polsce;
 • Określenie optymalnej formy rozwoju spośród możliwych wariantów i scenariuszy rynkowych;
 • Opracowanie strategii wejścia na rynek;
 • Sporządzenie planu wejścia na rynek i biznes planu;
 • Wsparcie w zakresie controllingu strategicznego;
 • Opracowywanie alternatywnych koncepcji inwestycyjnych;
 • Sprawdzanie i opiniowanie gotowych planów wejścia na rynek.

Rola Kancelarii nie kończy się jednak na definicji strategii – wspieramy Klientów w jej efektywnym wdrażaniu oraz monitorowaniu jej rezultatów.

Inwestycje Bezpośrednie

Dysponujemy rozwiązaniami i wiedzą, które umożliwią realizację Państwa inwestycji. W ramach realizacji projektów nasi doradcy uczestniczą w całym jego procesie – począwszy od sprawdzenia warunków rynkowych aż po realizację opracowanej koncepcji.

Projekty typu Greenfield wymagają ścisłej współpracy wielu podmiotów, a przede wszystkim profesjonalnego zarządzania projektem. Spełnianie wymogów prawa budowlanego, dobór odpowiednich dostawców w ramach planowania i realizacji czy zapewnienie optymalnego finansowania – wszystkie te elementy wymagają odpowiedniej analizy a następnie wdrożenia. Inwestycje typu brownfield realizowane poprzez nabywanie istniejących już budynków przemysłowych i ich przebudowę, są często szansą na zdobycie obiektu po znacząco niższej cenie oraz szybsze rozpoczęcie działalności, niż w przypadku inwestycji typu greenfield.

Nasz zespół, zapewniając jednocześnie prawne zabezpieczenie inwestorów przed potencjalnymi zagrożeniami, przejmuje na siebie cały proces, od identyfikacji lokalizacji i sprawdzenia potencjalnej ich dostępności, aż po kierowanie procesem budowlanym w następujących dziedzinach:

 • Analiza rynku oraz identyfikacja obiektów;
 • Przygotowanie procesu i zagospodarowania nieruchomości;
 • Ocena bezpośrednich kosztów inwestycyjnych oraz kosztów następczych inwestycji;
 • Tworzenie harmonogramów rzeczowo–finansowych;
 • Dokładne planowanie, ustalenie terminów i weryfikacja założeń inwestycji,
 • Uwzględnienie założeń finansowania oraz korzyści w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE);
 • Wsparcie i prowadzenie transakcji kupna gruntów i nieruchomości zabudowanych;
 • Organizacja przetargów dla architektów / wykonawców generalnych;
 • Przejęcie zarządzania procesem zezwoleń budowlanych;
 • Sporządzenie dokumentacji oraz założeń ekonomicznych i technicznych;
 • Prowadzenie negocjacji z właścicielami;
 • Techniczne i prawne badania due-diligence obiektów;
 • Kierowanie i zarządzanie projektem aż do rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa.

Usługi Transakcyjne

W ramach praktyki doradztwa transakcyjnego koncentrujemy się na zapewnieniu obsługi na wszystkich etapach transakcji, od czynności przedtransakcyjnych aż po wsparcie potransakcyjne.

Naszym celem jest wsparcie Klienta w taki sposób, aby uzyskał jak największą wartość dodaną po realizacji transakcji. Nasi eksperci łączą wiedzę i doświadczenie doradców w dziedzinie finansów, podatków i zarządzania. Współpracujemy również z ekspertami z zakresu prawa, którzy stanowią dopełnienie usług transakcyjnych. Możemy dostosować nasze usługi do konkretnej transakcji jednocześnie zapewniając zgodność z przepisami i spełniając wymogi poufności i etyki.

W ramach usług transakcyjnych oferujemy następujące wsparcie:

 • Kompleksowe przeprowadzenie badania due diligence wraz z opracowaniem raportu:
 • badanie prawne,
  • badanie podatkowe,
  • badanie finansowe,
  • Wycena przedsiębiorstw;
  • Strategiczne doradztwo finansowe wraz z wypracowaniem odpowiedniego modelu finansowego;
  • Opracowanie umowy inwestycyjnej SPA (Sales And Purchase Agreement), z uwzględnieniem aspektów podatkowych i finansowych.

Interim Management

Dla przedsiębiorstw, które planują lub wdrażają działania restrukturyzacyjne, wymagają przekształceń, planują lub rozpoczynają działalność gospodarczą, Kancelaria oddaje do dyspozycji doradcę z doświadczeniem i kompetencjami, a także z odpowiednią wiedzą z zakresu podatków, prawa i księgowości.

Zarządzanie tymczasowe jest bardzo często najbardziej efektywną oraz korzystną formą realizacji projektu inwestycyjnego lub też uzyskania lepszej kondycji przedsiębiorstwa. Nasi eksperci z sukcesem realizowali projekty związane z transformacją podmiotów w różnych sektorach oraz tymczasowo zarządzali nimi na płaszczyźnie operacyjnej oraz strategicznej.

Nasze wsparcie świadczymy w następujący sposób:

 • Management Outsourcing – Kancelaria wspiera zarządzanie określonym projektem lub zadaniem, w ramach, którego zostają wdrożone rozwiązania, przekazując obowiązki docelowemu menedżerowi;
 • Interim Management – Kancelaria przekazuje do dyspozycji Klienta doradcę, który w pełni przejmuje tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wykorzystanie rozwiązania Interim Management proponujemy w następujących etapach rozwoju przedsiębiorstwa:

 • Zarządzanie wehikułami inwestycyjnymi;
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa;
 • Stworzenie nowej perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa;
 • Przygotowanie do zmiany struktury własności firmy;
 • Stworzenie i wdrożenie nowych struktur niezbędnych do realizacji nowych przedsięwzięć
 • Wsparcie konkretnego menedżera fachową wiedzą i doświadczeniem;
 • Ekspansja na nowe rynki.

Doradztwo Operacyjne

Doradztwo operacyjne w Kancelarii polega na optymalizacji bieżącej działalności przedsiębiorstwa w taki sposób, aby maksymalnie poprawić jego efektywność. Na podstawie szczegółowych analiz finansowych i operacyjnych, możemy określić potencjał poprawy wydajności (wzrost sprzedaży, redukcja kosztów, optymalizacja kapitału) lub ewentualne ryzyka dla przedsiębiorstwa.

Dokonujemy analizy procesów biznesowych oraz reorganizacji sposobów realizacji działań przedsiębiorstwa, a także weryfikujemy i modyfikujemy istniejące struktury organizacyjne, w taki sposób, aby Klient mógł w większym stopniu realizować określone przez siebie cele.

Realizując projekty z zakresu doradztwa operacyjnego odnosimy się do najlepszych praktyk w kraju i na świecie, co pozwala na przeprowadzenie dogłębnej analizy, opracowanie szerokiego spektrum inicjatyw usprawniających oraz efektywne wspieranie naszych Klientów w procesie wdrożenia programu usprawnień.

W ramach doradztwa operacyjnego zapewniamy następujące wsparcie:

 • Analiza procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie – audyt wewnętrzny;
 • Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa;
 • Analiza i optymalizacja organizacji zakupowej;
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw;
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym;
 • Wdrażanie programów efektywności operacyjnej oraz redukcji kosztów;
 • Opracowanie modeli operacyjnych.

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja to złożony proces istotnych zmian w przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżące (operacyjne) i długofalowe (strategiczne) kształtowanie wartości dodanej jego podmiotowości z uwzględnieniem sytuacji otoczenia i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa. Proces restrukturyzacyjny stanowi swojego rodzaju reakcję na sygnały płynące z otoczenia i jest formą samodzielnej, aktywnej prezentacji własnej pozycji strategicznej na rynku, która może zapewnić konkurencyjność wobec innych przedsiębiorstw i prowadzić do uzyskania konkretnych korzyści ekonomicznych.

Nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem dokonują oceny i weryfikacji poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa, na podstawie, czego zostają stworzenie odpowiednie narzędzia, które pozwolą na tworzenie planów biznesowych oraz kontrolę efektywności działań, tak, aby ewentualne procesy restrukturyzacyjne były wdrożone z sukcesem.

Nasze prace w zakresie restrukturyzacji obejmują m.in. następujące usługi:

 • Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy strategii i planu rozwoju przedsiębiorstwa;
 • Analiza działalności operacyjnej i organizacji przedsiębiorstwa;
 • Analiza procesów planowania finansowego, kontroli wykonania i polityki rachunkowości;
 • Identyfikacja potencjalnych obszarów zmian i organizacja zmian (pozyskiwanie, uwalnianie zasobów, przygotowanie dokumentów organizacyjnych);
 • Opracowanie programów restrukturyzacyjnych;
 • Wsparcie i doradztwo na każdym etapie restrukturyzacji.

Fuzje i Przejęcia

Rynek polski, ze względu na unikalne położenie na gospodarczej mapie Europy, co skutkuje dynamicznym rozwojem jest doskonałym miejscem do inwestowania i rozwijania biznesu.

Nasze doświadczenie z dziedziny fuzji i przejęć doceniają właściciele przedsiębiorstw poszukujący prawników, którzy nie tylko doradzą w zakresie rozwiązań prawnych, ale także rozumieją biznesowe i kulturowe uwarunkowania prowadzonej działalności.

Nasi eksperci, tworzący zespół M&A, zapewniają naszym Klientom należytą pomoc prawną na każdym etapie transakcji i w odniesieniu do jej otoczenia prawno-podatkowo-ekonomicznego. Mogą Państwo liczyć na nasze doradztwo w zakresie wyboru strategii optymalnej ze względu na szybkość wdrożenia, minimalizację ryzyk i ponoszonych kosztów.

Nasze wsparcie w ramach transakcji obejmuje m.in.:

 • Procesy due diligence;
 • Sporządzanie niezbędnych umów i porozumień określających etapy i strukturę transakcji;
 • Opracowywanie analiz prawnych i podatkowych, wskazujących istotne ryzyka dla poszczególnych wariantów transakcji;
 • Doradztwo i przygotowywanie od strony prawnej struktury procesu reorganizacji działalności, efektywnej podatkowo;
 • Doradztwo i uczestnictwo w negocjacjach.

Prawo Spółek

Kancelaria aktywnie wspiera swoich Klientów w budowaniu wartości firmy poprzez zapewnienie bezpieczeństwa prawnego na wszystkich etapach rozwoju spółki, prowadząc bieżącą obsługę prawną, a także skomplikowane procesy restrukturyzacyjne.

Dzięki bliskiej współpracy z Klientem, nasi prawnicy mogą zidentyfikować i przeanalizować wszystkie istotne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki związane z prowadzoną działalnością, co umożliwia znalezienie najlepszego rozwiązania zarówno pod względem prawnym, jak i ekonomicznym.

W ramach praktyki Prawo Umów realizujemy następujące usługi:

 • Optymalizacja rozwiązań prawnych podczas zakładania spółek;
 • Wsparcie prawne podczas tworzenia struktury spółek krajowych, jak i form ponadnarodowych: Societas Europea (Europejska Spółka Akcyjna);
 • Tworzenie spółek, oddziałów, przedstawicielstw handlowych, fundacji i stowarzyszeń;
 • Projekt i zmiany w zakresie corporate governance i compliance w spółkach;
 • Realizowanie idei bezkonfliktowej współpracy między udziałowcami, akcjonariuszami i zarządzającymi w przedsiębiorstwach;
 • Transakcje kupna/sprzedaż udziałów w ramach przedsiębiorstwa;
 • Umowy o współpracy między spółkami powiązanymi, w tym umowy holdingowe;
 • Organizacja procesu odbywania zgromadzeń oraz posiedzeń organów spółek;
 • Przekształcanie i restrukturyzacja spółek, w tym łączenie, jak i wydzielanie przedsiębiorstw;
 • Zagadnienia dotyczące prowadzenia bieżącej działalności spółki, jak i odpowiedzialności oraz analizy ryzyka dla osób zarządzających;
 • Doradztwo przy korzystaniu z praw wynikających z udziałów, akcji, papierów wartościowych;
 • Restrukturyzacja spółki na potrzeby funduszy VC/PE i wykupu, IPO oraz funduszy inwestycyjnych.

Jeśli w dziedzinie prawa spółek poszukują Państwo optymalnych rozwiązań dla swoich projektów, nasz zespół prawników pomoże Państwu osiągnąć najlepszy rezultat.

Prawo Rynków Kapitałowych

Bezpieczeństwo prawne prowadzonej działalności, w tym zapewnienie zgodności postępowania ma dla podmiotów rynku kapitałowego kluczowe znaczenie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy w nadzorze finansowym, nasi doradcy udzielą Państwu skutecznego wsparcia w następujących obszarach:

 • Zgodność funkcjonowania instytucji finansowych z regulacjami unijnymi (MIFiD, CRD, przeciwdziałanie praniu pieniędzy);
 • Transakcje finansowe, w tym kredyty konsolidacyjne, kredyty krótkoterminowe;
 • Prawo papierów wartościowych: przygotowanie prospektów emisyjnych, zagadnienia regulacyjne oraz uzyskiwanie wymaganych zezwoleń;
 • Reprezentacja przed organami nadzoru finansowego;
 • Pomoc prawna przy wdrażaniu programów opcji menedżerskich, akcyjnych;
 • Dopuszczenie nowych akcji do obrotu giełdowego, doradztwo przy innych operacjach finansowych na rynkach regulowanych w kraju i za granicą;
 • Wsparcie spółek giełdowych w zakresie obowiązków i uprawnień;
 • Doradztwo dla emitentów i domów maklerskich;
 • Doradztwo dla towarzystw funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych;
 • Obsługa prawna w zakresie finansowania strukturyzowanego (sekurytyzacja, dłużne rynki kapitałowe, asset finance).

Doświadczenia zebrane przez naszych prawników w dziedzinie prawa rynku kapitałowego umożliwiają nam świadczenie usług doradztwa zorientowanych na cele naszych Klientów i uwzględniających ich indywidualne oczekiwania.

Prawo Nieruchomości

Zakres usług Kancelarii obejmuje wszelkie aspekty prawne obrotu nieruchomościami, które dotyczą wszystkich stadiów planowanej inwestycji. Nasz zespół wykwalifikowanych i doświadczonych prawników biorąc pod uwagę możliwości finansowe inwestora modeluje transakcję i proponuje najdogodniejszy sposób finansowania inwestycji, a także w konsultacji z doradcami podatkowymi prezentuje najkorzystniejsze rozwiązania optymalizacji podatkowej.

Po wskazaniu konkretnej nieruchomości oferujemy jej szczegółową analizę prawną oraz sporządzamy raporty due diligence, które obejmują m.in. badanie ksiąg wieczystych, rejestrów gruntów, weryfikację obciążeń oraz praw osób trzecich

W ramach prowadzonych projektów Kancelaria z największą starannością dba także o stronę formalną procesu inwestycyjnego: gromadzi odpowiednią dokumentację, przygotowuje projekty umów i porozumień (m.in. umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, zarządzania), a także zajmuje się sporządzaniem i składaniem wniosków o wydanie stosownych decyzji administracyjnych (m.in. zatwierdzeń projektów, pozwoleń na budowę).

Nasi prawnicy pełnić będą stały nadzór nad całym procesem inwestycyjnym, reprezentując przy tym Klienta w negocjacjach, postępowaniach cywilnych i administracyjnych, administracyjnych, także w kontaktach z notariuszem.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy naszym klientom:

 • Modelowanie i optymalizacja inwestycji;
 • Wsparcie w zakresie procedur administracyjno-prawnych, w tym prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i planowania przestrzennego;
 • Przeprowadzenie badania due diligence nieruchomości i przygotowanie strategii negocjacyjnych;
 • Udział w negocjacjach i opracowanie umów związanych z nieruchomościami i procesem inwestycyjnym;
 • Kompleksowe doradztwo w ramach finansowania nieruchomości;
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej, umów w zakresie zabudowy lub modernizacji nieruchomości;
 • Uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Prawo Pracy

Dzięki szerokiemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu, nasi specjaliści z zakresu prawa pracy zapewniają kompleksowe doradztwo uwzględniające zarówno aktualne regulacje prawa polskiego i międzynarodowego, jak i biznesowe aspekty zatrudnienia.

Zespół Prawa Pracy świadczy usługi doradztwa w pełnym zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, na wszystkich etapach zatrudnienia oraz sporów pracowniczych. Nasze doradztwo dotyczy w szczególności następujących zagadnień:

 • Doradztwo w zakresie nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunków pracy;
 • Negocjacje ze związkami zawodowymi, zabezpieczanie interesów pracodawcy w stosunku do      pracowników;
 • Dopasowanie warunków wynikających z prawa pracy do celów działalności gospodarczej;
 • Nowoczesne narzędzia dotyczące elastycznego czasu pracy, zakazu konkurencji i przepisów organizacyjnych;
 • Przygotowanie umów w zakresie zarządzania oraz optymalizacja koncepcji wynagrodzeń;
 • Reprezentowanie w sporach wynikających ze stosunku pracy;
 • Bieżąca obsługa w zakresie zagadnień prawa pracy oraz kontroli;
 • Wsparcie prawne w zakresie pozyskiwania zezwoleń na pracę oraz kontyngentów roboczych;
 • Obsługa przy zwolnieniach grupowych i opracowywanie strategii przy wycofaniu z inwestycji.

Energetyka & Infrastruktura

Zespół prawnej praktyki Energetyka i Infrastruktura wspierają przedsiębiorców podczas całego procesu inwestycyjnego: od momentu jego planowania i finansowania, aż po realizację i rozliczenie całej inwestycji. Obszar doradztwa prawnego obejmuje w szczególności wsparcie przy realizacji projektów infrastrukturalnych i energetycznych – związanych z energią odnawialną, jak i konwencjonalną, z infrastrukturą kolejową i drogową, wodociągową i ciepłowniczą, jak również z przygotowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w szeroko pojętym modelu partnerstwa publiczno–prywatnego i koncesji na roboty budowlane lub usługi, tak w zakresie energii odnawialnej, jak i konwencjonalnej.

Doradztwo Kancelarii obejmuje m.in.:

 • Prowadzenie postępowań sądowych w zakresie ustanowienia służebności przesyłu lub usuwania sieci przesyłowych oraz w sprawach związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych;
 • Kompleksowe doradztwo w postępowaniach koncesyjnych, taryfowych oraz innych postępowaniach m.in. przed Prezesem URE, Ministrem Gospodarki, Ministrem Środowiska etc.;
 • Due diligence w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa energetycznego i ustaw z nim powiązanych;
 • Wsparcie prawne przy projektowaniu, negocjowaniu oraz implementacji umów);
 • Obsługa prawna inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii;
 • Ekspertyzy i opinie prawne w zakresie regulacji sektorowych wynikających z prawa polskiego oraz aktów unijnych;
 • Doradztwo w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP);
 • Negocjowanie, opiniowania i sporządzania umów związanych z realizacją inwestycji (np. umów konsorcjum, koncesji, o roboty budowlane i generalne wykonawstwo (w tym kontrakty FIDIC), o prace projektowe i nadzór autorski oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego, umów z dostawcami mediów i usług, z podwykonawcami i innych);
 • Wsparcie w postępowaniach administracyjnych, związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, w tym w zakresie ochrony środowiska.

Postępowania Sądowe

Uzupełnieniem szerokiego zakresu usług prawnych świadczonych przez Kancelarię jest praktyka postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. Reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach sporu poczynając od negocjacji i czynności przedsądowych, doradzając obranie optymalnej strategii ze względu na szybkość rozwiązania sporu, minimalizację ryzyk prawnych i ponoszonych kosztów.

Doświadczony zespół prawników zapewnia profesjonalną obsługę postępowań naszych klientów, do których należą zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

 • Spraw cywilnych na etapie przedsądowym oraz przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • Spraw administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • Postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych,
 • Mediacji,
 • Postępowań arbitrażowych.

Ponadto nasi eksperci gwarantują:

 • Reprezentację oraz prowadzenie sprawy od samego początku mające na celu zminimalizowanie zaangażowania Klienta w sprawy nie będące sednem jego działalności;
 • Przedsądowy kontakt z kontrahentami oraz reprezentacja przed wszelkimi sądami oraz urzędami;
 • Obronę interesów Klienta w wypadku bezpodstawnych zarzutów stawianych przez dotychczasowych partnerów handlowych;
 • W wypadku problemów wykraczających poza granice Polski, znajomość zagranicznych standardów biznesowych oraz kooperacja z innymi kancelariami we wszystkich częściach świata, a przede wszystkim Europy;
 • Pewność w dochodzeniu roszczeń poprzez znajomość przepisów prawa determinujących konkretny sporny przypadek.

Zamówienia Publiczne

Prawo zamówień publicznych charakteryzuje duży formalizm oraz zawiłość procedur, które często uniemożliwiają przedsiębiorcom skuteczne ubieganie się o zamówienia.

Kancelaria wspiera przedsiębiorców w zakresie prawidłowego stosowania instytucji prawa zamówień publicznych w toku całego postępowania o udzielenie zamówienia. W ramach praktyki prawo zamówień publicznych świadczymy następujące wsparcie:

 • Doradztwo prawne w zamówieniach publicznych na terenie Polski i Unii Europejskiej;
 • Analiza ryzyka i wsparcie przy czynnościach kontrolnych względem procedur przetargowych,
  łącznie z postępowaniem sądowym;
 • Wsparcie przy ubieganiu się o zamówienie i opracowywanie projektów dokumentacji określonej w SIWZ;
 • Przygotowanie umów konsorcyjnych, łącznie z ograniczeniem odpowiedzialności i ryzyka partnerów konsorcjum;
 • Kompleksowe i elastyczne modele prawne w zakresie wykorzystania dopuszczeń i licencji zagranicznych;
 • Reprezentacja przed organami oraz sądami w procedurze zamówień publicznych;
 • Wsparcie w negocjacjach w ramach dialogu konkurencyjnego;
 • Uzyskiwanie wglądu do ofert konkurencyjnych i ich oceny;
 • Pomoc prawna w procedurach zamówieniowych prowadzonych przez podmioty nie- zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawo Upadłościowe

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi z zakresu postępowania upadłościowego i naprawczego zarówno z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika, z nastawieniem na ochronę prawną naszych Klientów. Tym, co nas wyróżnia spośród wielu kancelarii oferujących tego typu usługi jest możliwość kompleksowej oceny sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa, precyzyjna ocena istniejących ryzyk i możliwość zaoferowania indywidualnie dostosowanych najkorzystniejszych rozwiązań dla naszych klientów.

Doradztwo z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje w szczególności:

 • Analizę sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa, ocenę ryzyka niewypłacalności, ocenę wystąpienia przesłanek odpowiedzialności członków zarządu;
 • Opracowanie scenariuszy działania obejmujących zarówno procedury upadłościowe, naprawcze jak i restrukturyzacyjne i reorganizacyjne poza procedurą upadłościową, ocenę ryzyk związanych z poszczególnymi scenariuszami działania;
 • Reprezentację klienta na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego, w szczególności przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, doradztwo przy opracowaniu i wdrożeniu propozycji układowych, opracowywanie pism i innych dokumentów na potrzeby postępowania;
 • Koordynowanie działań i reprezentowanie wobec organów postępowania – tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych, syndyków, sądów oraz wierzycieli;
 • Reprezentację w transgranicznych postępowaniach upadłościowych;
 • Doradztwo na rzecz członków zarządu w zakresie obowiązków i odpowiedzialności w przypadku niewypłacalności spółki, reprezentacja członków zarządu we wszystkich postępowaniach sądowych związanych z ich odpowiedzialnością wobec wierzycieli;
 • Reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
 • Zgłoszenia wierzytelności, udział w radach wierzycieli;
 • Doradztwo w transakcjach zawieranych z upadłym, m. in. obejmujących nabywanie mienia lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa od upadłego.

Prawo Umów

Udział w obrocie gospodarczym wiąże się z dopełnianiem licznych formalności, w których istotne miejsce zajmuje sporządzanie i zawieranie umów.

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów, w szczególności:

 • Wsparcie w negocjacjach oraz przygotowanie optymalnych strategii spotkań;
 • Przygotowanie prawnych ram współpracy pomiędzy spółką, a jej kontrahentami;
 • Obsługa umów sprzedaży, umów o dzieło, leasingu, najmu i dzierżawy;
 • Doradztwo w zakresie umów handlowych (jak np. franczyza, logistyka, umowy o zarządzanie i umowy joint-venture);
 • Kompleksowe projekty działań prawnych obejmujące zabezpieczenie interesów gospodarczych, a także praw osobistych i majątkowych stron, w tym autorskich i patentowych;
 • Doradztwo w zakresie umów międzynarodowych, z uwzględnieniem prawa właściwego i jurysdykcji,
 • Wsparcie w zakresie egzekwowania praw wynikających z umów;
 • Restrukturyzacja i dopasowanie umów zgodnie z wymogami administracyjnego prawa gospodarczego oraz prawa UE.

Ceny Transferowe

Współpraca podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo stanowi od dawna przedmiot szczególnej uwagi organów podatkowych. Nieodpowiednie ukształtowanie wynagrodzeń z tytułu umów zawieranych pomiędzy takimi podmiotami niesie ze sobą znaczne ryzyko dokonania szacowania cen wskutek przeprowadzonej kontroli podatkowej bądź skarbowej. Dodatkowo na podmiotach powiązanych, które dokonują pomiędzy sobą transakcji, spoczywa w większości przypadków obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Nasi specjaliści opierając się na doświadczeniach zdobytych podczas wieloletniej współpracy z krajowymi i międzynarodowymi grupami kapitałowymi, pomagają przedsiębiorcom w ograniczeniu ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe warunków konkretnych transakcji.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w zakresie cen transferowych obejmuje m.in. następujące działania:

 • Identyfikacja oraz analiza transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • Określanie ryzyk podatkowych związanych ze sposobem ustalania wynagrodzenia transakcyjnego;
 • Opracowywanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcą polityki cen transferowych, obejmującej zdefiniowanie zasad rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wybór i uzasadnienie metod ustalania cen transferowych;
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych z zachowaniem pełnej zgodności z wymogami stawianymi przez krajowe przepisy podatkowe;
 • Weryfikacja dokumentacji przedstawionej nam przez przedsiębiorcę pod kątem potencjalnych ryzyk podatkowych oraz proponowanie dla konkretnych umów rozwiązań mających na celu minimalizację zagrożeń;
 • Przygotowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań mających na celu zawarcie porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych (Advanced Pricing Agreements, APA).

Raporty Finansowe

Dla przedsiębiorstw działających w międzynarodowym środowisku bardzo ważne jest stosowanie wymaganego przepisami sposobu ewidencji transakcji jednocześnie dopasowanego do indywidualnych potrzeb jednostki, jak również opracowanie i przygotowanie specjalnych raportów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa macierzystego.

Ta procedura jest ujęta w tzw. „management reporting”. Jej wynikiem jest prezentowanie pionom decyzyjnym z obszaru finansowego i kontrolingu, a także kierownictwu i zarządowi istotnych dla dalszych decyzji liczb w sposób ustalony lub wynikający ze struktury przedsiębiorstwa.

 • Rozliczenia przepływu gotówki;
 • Zindywidualizowane analizy ekonomiczne przedsiębiorstwa;
 • Obliczenia płynności finansowej;
 • Raporty dotyczące otwartych pozycji księgowania;
 • Wewnątrzfirmowe systemy rozliczeniowe;
 • Konstrukcja informacyjnych paneli zarządu.

Doradztwo Księgowo-Finansowe

Większym podmiotom prowadzącym księgowość wewnętrzną oraz wszystkim tym, które potrzebują wsparcia czy też propozycji usprawnień oferujemy zewnętrzne, specjalistyczne doradztwo w zakresie organizacji działów finansowo-księgowych, sprawozdawczości finansowej oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się na bieżąco problemów pracowników. Szybko i wiążąco, zawsze wtedy, gdy wewnętrzni specjaliści pragną zweryfikować niektóre zagadnienia z ekspertami z zewnątrz.

Bazując na bogatym doświadczeniu zdobytym przy realizacji licznych projektów, proponujemy sprawdzone rozwiązania, które z sukcesem funkcjonują u naszych klientów. Zgromadzona baza wiedzy pozwala na wykorzystanie i sprawne zaimplementowanie rozwiązań, często skomplikowanych, zagadnień i problemów. W przypadku nowych spraw oddajemy do dyspozycji zespół specjalistów, którzy zaproponują rozwiązanie mające solidne podstawy prawne.

Bieżące wsparcie wewnętrznej księgowości oferujemy w przystępnych modelach cenowych, umożliwiających klientom zaplanowanie budżetu.

 • Profesjonalne, zewnętrzne wsparcie wewnętrznej księgowości;
 • Nadzór zewnętrznego Głównego Księgowego nad wewnętrznym zespołem księgowym;
 • Wsparcie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych;
 • Doradztwo w zakresie budowy wewnętrznego systemu;
 • Kontrola jakości wewnętrznych procesów księgowości;
 • Przegląd aktualnie zaksięgowanych okresów pod kątem zgodności z przepisami i dobrą praktyką.

Outsourcing Usług Księgowych

Profesjonalnie realizowane usługi w ramach outsourcingu usług księgowych, mają na celu umożliwienie Klientom skoncentrowania się na rozwoju firmy i podstawowej działalności.

Specjaliści od prawa bilansowego i podatkowego zapewniają naszym Klientom bezpieczeństwo rozliczeń finansowych i podatkowych oraz dostarczają wiarygodnych informacji finansowych dotyczących ich przedsiębiorstw.

Dla zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania zewnętrznej księgowości, dostosowujemy ją zawsze indywidualnie do potrzeb informacyjnych i organizacyjnych Klienta, doradzamy w wyborze formy przekazywanych dokumentów i przygotowujemy rozwiązania w zakresie ich wydajnego transferu.

Możliwość księgowania dokumentów w postaci cyfrowej umożliwia obsługę Klientów na terenie całej Polski.

Nasza oferta w dziedzinie księgowości obejmuje m.in. następujące usługi, które elastyczne modyfikujemy zgodnie z potrzebami każdego Klienta:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi przepisami oraz IFRS;
 • Sporządzanie deklaracji, informacji podatkowych oraz innych obowiązkowych raportów związanych z prowadzeniem działalności;
 • Okresowe analizy na potrzeby ekonomicznych charakterystyk przedsiębiorstwa, analizy płynności finansowej oraz zestawienia obrotów i sald;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi przepisami oraz IFRS;
 • Tworzenie śródrocznych i specjalnych sprawozdań finansowych;
 • Doradztwo i reprezentacja w ramach kontroli podatkowej lub ubezpieczeń społecznych;
 • Negocjacje z organami skarbowymi;
 • Wsparcie wewnętrznych działów finansowo-księgowych w postaci oddelegowania wyspecjalizowanego personelu.

Outsourcing Kadrowo-Płacowy

Obowiązki pracodawcy w zakresie obsługi pracowników są bardzo rozległe i podlegają ciągłym zmianom. Od momentu zatrudnienia pracownika (dokumentacja pracownicza), naliczania miesięcznych wynagrodzeń (listy płac, deklaracje ZUS i PIT) do momentu zwolnienia proces ten wymaga wielu działań i nakładów.

Przejmujemy obowiązki pracodawcy w zakresie zgłaszania pracowników do ZUS, rozliczania podatków i składek ubezpieczeniowych oraz wszelki kontakt z organami podatkowymi. Informujemy również o zmianach w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Naliczanie płac stanowi pełny pakiet obejmujący:

 • Miesięczne listy płac, deklaracje ZUS i PIT;
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej;
 • Kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędami Skarbowymi.