OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

DLA ZAMAWIAJĄCEGO:

Pomoc prawna dla Zamawiającego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Kancelaria Doradztwa Prawnego Paweł Granecki przeprowadza kompleksowo postępowania o udzielenie zamówień publicznych na podstawie art. 15 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zainteresowany współpracą może powierzyć nam przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czynności przeprowadzane przez Kancelarię są realizowane na najwyższym poziomie w trosce o najlepszą jakość współpracy pomiędzy Zamawiającym, a Kancelarią. Nasi pracownicy działają z należytą starannością mając na uwadze szczególny charakter postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w których wydatkowane są środki publiczne.

Pracownicy naszej Kancelarii posiadają cenną wiedzę obejmującą zarówno prawo krajowe, jak i unijne, oraz doświadczenie pozwalające na skuteczną pomoc w ramach postępowań na usługi, dostawy i roboty budowlane.

Pomoc prawna dla Zamawiającego w trakcie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia:

Szczegółowy zakres pomocy prawnej świadczonej na rzecz Zamawiającego:

  • pomoc przy sporządzaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Ogłoszenia o zamówieniu, Umowy, Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz innych dokumentów;
  • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
  • reprezentacja przed organami kontroli zamówień publicznych;
  • prowadzenie negocjacji z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego;
  • weryfikacja dokumentów w postępowaniu pod względem formalno- prawnym;
  • sporządzanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców do SIWZ;
  • sporządzanie projektów dokumentów w postępowaniu;
  • pomoc przy badaniu i ocenie ofert Wykonawców;
  • przeprowadzanie kontroli ex-ante oraz ex-post;
  • dobór trybu i warunków udzielenia zamówienia w konkretnym postępowaniu;
  • analiza postępowań pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
  • bieżące konsultacje telefoniczne i mailowe
  • jesteśmy pełnomocnikami osób fizycznych, którym zarzucono naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w związku z ustawą o zamówieniach publicznych.

Pomoc prawna w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych z udziałem funduszy z Unii Europejskiej:

  • kompleksowa obsługa prawna dla Zamawiającego podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • prowadzenie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych z udziałem środków unijnych.

DLA WYKONAWCY:

Kancelaria Doradztwa Prawnego Paweł Granecki świadczy kompleksową pomoc dla Wykonawcy chcącego uzyskać konkretne zamówienie publiczne. Wykonawca może otrzymać pomoc nie tylko w ramach konkretnej czynności, ale także udzielając stosownego pełnomocnictwa do dokonywania przez Kancelarię wszelkich czynności w jego imieniu w danym postępowaniu. Pracownicy Kancelarii z zaangażowaniem dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać każdy problem stojący na drodze do uzyskania danego zamówienia dla Wykonawcy.

Szczegółowy zakres świadczonej pomocy na rzecz Wykonawcy:

  • sporządzenie zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • przygotowanie lub złożenie oferty przetargowej/wniosku
  • udział w negocjacjach z Zamawiającym;
  • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
  • wnoszenie środków ochrony prawnej do KIO;
  • analiza dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego w celu ewentualnego wniesienia środków ochrony prawnej;
  • bieżące konsultacje telefoniczne i emaliowe.
 • Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w imieniu zamawiających lub przy ich współudziale
 • Ofertowanie w imieniu wykonawców w oparciu o przekazane pełnomocnictwo
  • Ocena stanu aktualnego spółki w zakresie kosztów zakupów;
  • Weryfikacja konieczności centralizacji wybranych zakupów;
  • Weryfikacja i przegląd polityk i procesów zakupowych;
  • Ocena jakości dostawców i poziom relacji ze strategicznymi dostawcami (SRM);
  • Rekomendacja formalnego procesu certyfikacji dostawców strategicznych;
  • Analiza przedrestrutkuryzacyjna oraz diagnostyka kryzysowa,
  • Negocjacje i porozumienia z wierzycielami, dłużnikami,
  • Reprezentowanie interesów klienta w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i sanacyjnych;
  • Monitoring należności,
  • Prowadzenie postepowania sądowego o zapłatę.,
  • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi;
  • Doradztwo strategiczne – strategia rozwoju, systemy zarządzania (VBM),
  • Analiza opcji strategicznych,
  • Optymalizacja modelu biznesowego firmy,
  • Reorganizacja firm,
  • Program restrukturyzacji, strategia rozwoju,
  • Doradztwo w międzynarodowych transakcjach handlowych,
  • Doradztwo regulacyjne i biznesowe,
  • Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza firmy,
  • Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania,
  • Analiza efektywności, analiza ekonomiczna, analiza finansowa,
  • Audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem,
  • Fundusze unijne (dotacje z funduszy UE) – biznes plan, studium wykonalności;
  • Wsparcie w procesie negocjacji umów kredytowych, faktoringowych, cash-poolowych, produktów tradowych
  • Negocjacje w sprawie zawieszenia lub umorzenia odsetek karnych, wydłużenia okresu spłaty, zmniejszenia wysokości raty kredytu (Umowy Stand still),
  • Strukturyzowanie i negocjowanie optymalnej dla Klienta struktury zabezpieczenia kredytu,
  • Reprezentowanie interesów Klienta w sporach z Bankami;
  • Analizy due diligence pod kątem komercjalizacji, komercjalizacja,
  • Roszczenia reprywatyzacyjne,
  • Finansowanie nabycia i zabudowy nieruchomości,
  • Planowanie i obsługa procesu budowy i zagospodarowania nieruchomości,
  • Strukturyzacja podatkowa, finansowa i korporacyjna,
  • Pełne wsparcie w procesie negocjacji transakcyjnych,
  • Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
  • Przygotowanie i nadzór nad inwestycjami, w tym standard FIDIC,
  • Obsługa centrów handlowych i komercjalizacja,
  • Inwestycje: budowa galerii handlowych (Millenium Galeria) i obiektów biurowych (Office Moon Kraków), obiektów hotelowych,
  • Obsługa inwestycyjna po stronie inwestora, generalnego wykonawcy, dalszych wykonawców,
  • Obsługa inwestycji infrastrukturalnych (drogi krajowe, mosty, kopalnie);
  • Due diligence – kompleksowe badanie i analiza firm,
  • Fuzje i przejęcia firm – koncepcja, strategia, przygotowanie całości niezbędnej dokumentacji,
  • Podział spółek – plan podziału i inna dokumentacja wymagana przez Ksh,
  • Połączenie spółek – plan połączenia i inna dokumentacja wymagana przez Ksh,
  • Przekształcenie spółek – plan przekształcenia i inna dokumentacja wymagana przez Ksh;
  • Studium wykonalności (feasibility study), analiza efektywności inwestycji,
  • Biznes plan – ocena efektywności projektów inwestycyjnych, optymalizacja struktury finansowania;